www.ldjinacovice.cz

Svolání pravidelné výroční členské schůze 23.9. 2021

Představenstvo družstva svolává podle článku 16.2 stanov pravidelnou výroční členskou schůzi družstva.

Datum konání: 23.září 2021

Místo konání: Hostinec u Střížů, Jinačovice č.p.  5, 664 34 Brno – venkov

Začátek jednání členské schůze je stanoven na 17:30 hodin

Prezentace členů je od 17:00 hodin

P r o g r a m :

1/ Zahájení členské schůze

2/ Volba mandátové komise

3/ Zpráva mandátové komise o počtu přítomných 

4/ Volba návrhové komise

5/ Schválení nových členů družstva

6/ Zpráva o činnosti družstva za rok 2020 

7/ Zpráva o finančním hospodaření a řádné účetní uzávěrce za rok 2020

8/ Zpráva o činnosti a výsledcích kontrolní komise za rok 2020 

9/ Plán práce na rok 2022

10/ Náhradní plnění, stanovení brigádnických hodin na rok 2022

11/ Diskuse, dotazy, připomínky a náměty pro další činnost

12/ Usnesení

13/ Ukončení členské schůze

Upozornění:

Nemůže-li se člen družstva účastnit členské schůze, může udělit písemnou plnou moc jiné osobě (starší 18-ti let) a touto plnou mocí ji pověřit, aby se jednání schůze účastnila a jednala jménem nepřítomného člena. Text plné moci je uveden níže, je třeba doplnit všechny požadované údaje, podepsat plnou moc členem družstva a odevzdat při prezenci nebo zaslat elektronicky do datové schránky Lesního družstva ID schránky kr6tnc, na email info@ldjinačovice.cz  nebo zaslat písemně na adresu družstva Jinačovice 83, 664 34 Kuřim.

Program schůze připraven a schválen představenstvem Lesního družstva  dne 6.9.2021.

Představenstvo  družstva

Copyright 2019 Lesni družstvo Jinačovice. All rights reserved.